Start » Aktualności z przychodni INTER-MED » Inter-Med. S.C. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie czterech urządzeń medycznych.

Inter-Med. S.C. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie czterech urządzeń medycznych.

31 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

informujemy iż terminy składania ofert w wersji elektronicznej został wydłużony do 18.09.2015 do godziny 15.00, natomiast w wersji papierowej (oryginalnej) musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do 21.09.2015 do godziny 15.00.

Zapytanie dot. dostawy, montażu i uruchomienia dwóch aparatów USG 4D.

Zapytanie dot. dostawy, montażu i uruchomienia lasera okulistycznego.

Zapytanie dot. dostawy montażu i uruchomienia lasera ginekologicznego.

Wymagania szczegółowe dot. powyżej wymienionych urządzeń:

Laser okulistyczny

Aparaty USG 4D

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z INTER-MED SC osobowo lub kapitałowo .Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między INTER-MED SC lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu INTER-MED SC lub osobami wykonującymi w imieniu INTER-MED SC czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.